Oferta

 • Indywidualna terapia według zasad Stosowanej Analizy Zachownia dla dzieci ze spektrum autyzmu

 • Wczesna interwencja dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 • Terapia indywidualna dla dzieci z mutyzmem selektywnym

 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera

 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

 • Diagnoza funkcjonalna dla dzieci z podejrzeniem CZR

 • Sz­ko­le­nia przeznaczone dla rad pe­da­go­gicz­nych, rodziców i spe­cja­li­stów pra­cu­ją­cych z dziećmi, prezentujące zagadnienia z zakresu:
  - podstaw pracy z dziećmi z autyzmem
  - kształtowania umiejętności społecznych u dzieci z rozpoznaniem Zespołu Asper­ge­ra
  - pracy z dziećmi z za­bu­rze­nia­mi za­cho­wa­nia
  - prowadzenia zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne

Cennik usług

TERAPIA INDYWIDUALNA  
przy standardowej (6h) ilości godzin w tygodniu: 70 zł / 60 min.
przy większej niz standardowa ilości godzin w tygodniu 60 zł / 60 min.
WCZESNA INTERWENCJA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY 80 zł / 45 min.
TERAPIA INDYWIDUALNA DLA DZIECI Z MUTYZMEM SELEKTYWNYM 100 zł / 60 min.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA 50 zł / 75 min.
KONSULTACJE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 250 zł / 60 - 120 min.
DIAGNOZA FUNKCJONALNA DLA DZIECI Z PODEJRZENIEM CZR 450-500 zł
BADANIE SKALĄ PEP-R 300 zł
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH, RODZICÓW, SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI:  
stawka ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy i czasu trwania szkolenia.